Положення про поселення в гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

№07 від «15» 12 2015 р.

Введено в дію

Наказом ректора

№ 592 від 15. 12. 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про поселення в гуртожитки

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університету

імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України»

І. Загальні положення

Це положення розроблене з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, курсантів та інтернів університету денної форми навчання, іноземних студентів (далі – студентів) у гуртожитки студмістечка.

Це положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення організованого поселення та проживання іногородніх студентів університету денної форми навчання.

Питання щодо поселення студентів у гуртожитки університету здійснює комісія з поселення, керуючись затвердженою кількістю місць у гуртожитках університету на навчальний рік, кількістю студентів на початок навчального року і рейтинговою системою оцінки поселення студентів у гуртожиток.

Дирекція студмістечка подає заяви студентів на поселення в гуртожитки на розгляд і затвердження комісії з поселення.

Дирекція студмістечка здійснює друк ордерів, згідно з поданими списками і проводить поселення до гуртожитків студмістечка університету відповідно до ордерів, виданих комісією з поселення.

ІІ. Умови поселення в гуртожитки університету

1. Студентам І-V курсів, які бажають продовжити проживання в гуртожитку, або переселитися в іншу кімнату чи інший гуртожиток, необхідно до 15 квітня щорічно подавати в дирекцію студмістечка заяву, адресовану голові комісії з поселення, в якій вказувати повну інформацію про місце попереднього проживання заявника і мотивацію побажань щодо майбутнього проживання.

2. Комісія з поселення розглядає списки-заяви студентів до 1 травня щорічно і визначає контингент студентів, яким можуть бути виписані ордера згідно рейтингової системи, яка передбачає врахування всіх видів активності студента протягом минулого навчального року, враховуючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету, так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

3. Основним документом, який дає право на поселення і проживання студента в гуртожитку є ордер, виданий комісією з поселення і підписаний директором студмістечка. Ордер видається студенту особисто, при наявності його заяви, паспорта та студентського квитка. Видача ордерів студентам ІІ –VІ курсів проводиться з 1 травня до 15 травня , І курсу – з 25 серпня до 31 серпня.

4. Комісії забороняється поселення сторонніх осіб у гуртожитки університету.

5. Комісія з поселення у разі виробничої необхідності має право переселяти студентів із гуртожитку у гуртожиток, або з однієї кімнати в іншу.

6. З кожним мешканцем гуртожитку підписується угода на проживання, у якій передбачається виконання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету, перепускного режиму гуртожитку, а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

7. Для поселення в гуртожитки університету студентів ІІ-VІ курсів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів, факультету іноземних студентів, лікарів-інтернів, курсантів ННІ післядипломної освіти та ННІ медсестринства створюється комісія з поселення у складі:

- голови комісії з поселення в гуртожитки;

- заступника голови комісії – директора студмістечка;

- декана факультету іноземних студентів;

- директора ННІ післядипломної освіти;

- членів студентської ради (сектор гуртожитків);

- інспекторів студентського містечка.

Особисту відповідальність за поселення студентів несе голова комісії з поселення.

8. Комісія з поселення і дирекція студмістечка формують списки студентів не рекомендованих на поселення, які згідно з рейтинговою системою не набрали відповідної кількості балів.

9. Студентська рада та дирекція студмістечка університету:

- контролюють проживання студентів відповідно до встановлених правил та норм;

- щомісяця або за потребою проводять збори студентської ради гуртожитку для вирішення нагальних питань тощо;

- на підставі наданих списків дирекція студмістечка видає розпорядження студмістечка стосовно нерекомендованих на поселення на наступний навчальний рік та виводять їх з бази даних (до літньої сесії), а директор студмістечка за допомогою студентської ради гуртожитку ознайомлює студентів під розпис з цим розпорядженням.

ІІІ. Поселення у гуртожитки

1. Організація поселення студентів 1-го курсу.

Приймальна комісія університету до 17 серпня надає комісії з поселення списки студентів 1 курсу, які потребують гуртожиток. Списки рекомендованих для поселення вивішуються 21 серпня.

Підставою для поселення іногороднього студента 1-го курсу в гуртожиток є його заява та зняття з реєстрації за місцем проживання за межами м. Тернополя.

Переваги при поселенні мають студенти бюджетної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

· Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

· Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

А також:

· студенти – інваліди І-ІІІ груп;

· студенти, у яких один з батьків помер (загинув);

· студенти з багатодітних сімей (троє і більше дітей);

· студенти-учасники або діти учасників АТО;

· студенти, які мешкають у віддалених районах України (до віддалених районів не відносяться – Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Волинська області).

Студентів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія з поселення в обов’язковому порядку вносить до рейтингового списку на поселення. У списку студенти розташовуються згідно з набраними балами сертифікатів Українського центру оцінювання знань. Зазначені рейтингові списки подаються до сектору гуртожитків та дирекції студмістечка, а також розміщуються на інформаційних стендах деканатів.

Для організованого поселення студенту 1-го курсу необхідно прибути в день, вказаний у виклику на навчання.

2. Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу.

- На підставі рішення комісії з поселення необхідно отримати ордер на поселення у директора студмістечка і зареєструватися у нього та паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна бути відмітка про виписку з постійного місця проживання).

- Студенти – військовозобов’язані повинні стати на військовий облік.

- Після оплати за проживання в гуртожитку за рік, з ордером, відміткою від паспортиста (для військовозобов’язаних – з відміткою військомату) необхідно звернутись до дирекції студмістечка для поселення.

- У гуртожитку укласти Угоду з дирекцією студмістечка на проживання, ознайомитися з Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету та пожежної безпеки.

- Отримати перепустку до гуртожитку в коменданта гуртожитку (для цього потрібно мати дві фотокартки формату 3х4 см).

- Поселення починається з 25 серпня поточного року.

3. Організація поселення студентів ІІ-VI курсів

Підставою для поселення іногороднього студента ІІ-VI курсів в гуртожиток є його особиста письмова заява голові комісії з поселення.

4. Порядок поселення студентів ІІ-VI курсів.

- Старости поверхів гуртожитків № 2, № 3 і № 4 за тиждень до поселення повинні зібрати у студентів, які хочуть поселитися у ті самі кімнати, заяву, ксерокопію паспорта і квитанцію про оплату.

- Згідно з графіком, розробленим комісією з поселення, староста поверху передає вищевказані документи комісії з поселення.

- Основним критерієм на поселення є рейтингова система, яка передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету, так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

- Ордер на поселення на підставі ксерокопії паспорту та квитанції про оплату необхідно отримати у директора студмістечка.

- Укласти Угоду на проживання у гуртожитку та ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки у гуртожитках.

- З Угодою на проживання та ордером на поселення необхідно звернутися до коменданта гуртожитку (номер гуртожитку зазначено в ордері).

- Продовжити термін дії перепустки у гуртожиток.

5. Черговість поселення студентів на поточний навчальний рік

Поселення студентів здійснюється в такій послідовності:

- студенти, які мають пільги (інваліди, сироти, постраждалі від аварії на ЧАЕС, малозабезпечені);

- студенти ІІ-VI курсів, які переведені на наступний курс навчання згідно з наказом університету (на місця, які займали раніше) та студенти, що приступили до навчання після академічної відпустки або для проходження ними повторного курсу навчання;

- студенти 1-го курсу;

- всі інші студенти, абітурієнти за наявності вільних місць на поселення (поновлені після відрахування до складу студентів; переведені з інших навчальних закладів та ін.).

На час академічної відпустки, повторного курсу навчання – ліжко-місце не надається.

6. Особливості організації поселення іноземних студентів

Факультет іноземних студентів узгоджує розподіл житлового фонду (в частині необхідності забезпечення житловим фондом іноземних громадян) при щорічному затвердженні обсягів загального житлового фонду факультету в гуртожитках студмістечка відповідно до розрахунків факультету, як майнового комплексу.

У структурі житлового фонду, що виділяється факультету, вказується (із за значенням номерів кімнат і кількості ліжко місць) планові місця для поселення іноземців.

При укладанні контракту на навчання факультет іноземних студентів направляє іноземних громадян на поселення в межах частини житлового фонду факультету, яка запланована для поселення цієї категорії студентів.

До 25 серпня дирекцією студмістечка створюється резерв ліжко-місць (за рахунок місць звільнених випускниками попереднього року) для оперативного поселення дирекцією студмістечка і факультетом іноземних студентів.

Іноземні студенти, які навчаються в університеті поселяються на наступний навчальний рік на місця, які вони займали в попередньому навчальному році.

Рішення щодо подальшого використання місць компактного проживання іноземних студентів, які звільняються після відрахування студентів з університету, приймається комісією з поселення. Поселення іноземних студентів здійснюється в гуртожиток №1.

7. Організація і порядок виселення студентів

Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін повернути отриманий твердий і м’який інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати перепустку, розрахуватися з бухгалтерією, розписатися про своє виселення в журналі обліку мешканців гуртожитку. За наявності поважних причин термін виселення може бути продовжений.

Студенти, що поновилися в університеті після відрахування, поселяються на загальних підставах.

Двотижневий термін на виселення починається з дати:

· закінчення встановленого терміну проживання;

· виходу наказу про відрахування з університету;

· розпорядження директора студмістечка про розірвання Угоди на проживання.

Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на коменданта гуртожитку.

Директор студмістечка:

· повідомляє студенту причину виселення;

· організовує його виселення за участю коменданта, костелянта і завідуючого камерою схову;

· розміщує на вахті список студентів, які втратили право на проживання в гуртожитку;

· виводить виселеного з бази даних та виводить з карти поселення.

Завідуюча камерою схову повертає студентові його особисті речі, прийняті раніше на зберігання або вилучені у студента з певних причин.

Костелянт:

· приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період проживання в гуртожитку;

· при виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна доповідає коменданту для відшкодовування матеріальних збитків;

Комендант:

· за участю чергових вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну;

· приймає від студента твердий інвентар, що був виданий йому у користування на період проживання в гуртожитку і кімнату в якій він проживав.

· вживає заходів щодо забезпечення надійного перепускного режиму до осіб, які втратили право на проживання в гуртожитку.

8. Організація і порядок проживання студентів у гуртожитках на час літніх канікул

На період літніх канікул (липень-серпень місяці) студенти, які бажають залишитися в гуртожитку, повинні написати заяву.

Студенти, які залишаються в гуртожитку на період літніх канікул, в обов’язковому порядку повинні зареєструватися у коменданта гуртожитку.

Студенти, які залишаються в гуртожитку під час проходження ними практики або військових зборів, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для залишення такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних планів відповідних кафедр, завірених деканом факультету та поданих до дирекції студмістечка.

Проректор з НПР та соціальних питань О. Слабий

Директор студентського містечка Ю. Балабан

Начальник юридичного відділу М. Люшненко