ПОЛОЖЕННЯ про студентське містечко ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське містечко ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

І .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім.. І.Я.Горбачевського МОЗ України (надалі Університет).

1.2. Студмістечко – це комплекс студентських гуртожитків (1,2,3,4) з приміщеннями, об’єктами громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивними спорудами (майданчиками) та іншими будовами, що входять у цей комплекс, територія на якій вони розташовані.

1.3. Студмістечко є структурним підрозділом університету і у своїй діяльності керується чинним законодавством України (Законом України «Про вищу освіту», трудовим законодавством України), наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, чинними законодавчими актами у т.ч. Типовим положенням про студентське містечко навчального закладу МОНУ, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках, наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету, розпорядженнями директора Студмістечка та іншими нормативними актами університету.

1.4. У своїй діяльності з питань господарської роботи, утримання, розвитку матеріальної бази, поселення та проживання мешканців Студмістечко підпорядковується ректору університету.

1.5. Головним об’єктом господарювання в Студмістечку є гуртожиток, функціонування якого, порядок надання житлової площі, умови проживання регламентуються Положенням про студентський гуртожиток університету.

1.6. Надання житлового місця в студентському гуртожитку університету та розподіл ліжко-місць відбувається згідно з Положенням про поселення.

1.7. Плани Студмістечка затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних питань. Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності Студмістечка проводяться на засіданнях адміністрації Студмістечка під головуванням директора.

1.8. Права та функціональні обов’язки співробітників Студмістечка визначаються директором Студмістечка та затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

ІІ. Основні завдання і функції студмістечка

Основними завданнями Студмістечка є:

2.1. Тимчасове забезпечення (на час навчання) житлових, побутових, культурних, спортивних та інших послуг іногородніх та іноземних студентів, аспірантів, абітурієнтів на період проведення вступних випробувань, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, слухачів підготовчого відділення і факультету післядипломної освіти.

2.2. Здійснення благоустрою території Студмістечка, утримання її в належному санітарно-технічному стані.

2.3. Здійснення заходів протипожежної безпеки, охорони та зберігання матеріальних цінностей Студмістечка.

2.4. Надання мешканцям комунально-побутових послуг та додаткових послуг відповідно до угоди на проживання (договору найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства України.

2.5. Забезпечення виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках. Проведення виховної роботи зі студентами, аспірантами та іншими мешканцями гуртожитків.

Для виконання покладених завдань Студмістечко виконує такі функції:

2.6. Самостійне планування своєї діяльності, визначення стратегії та основних напрямків розвитку у всіх сферах діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України та погодження її з ректором університету і реалізація затверджених заходів.

2.7. Забезпечення поселення в гуртожитки, надання послуг студентам та іншим особам на підставі угод на проживання (договорів найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства, за умови виконання всіх вимог угоди на проживання (договорів найму житлового приміщення).

2.8. Контроль за додержанням мешканцями гуртожитків Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та прийняття заходів.

2.9. Підготовка проектів наказів з питань діяльності Студмістечка.

2.10. Планування та реалізація заходів щодо належних умов проживання студентів.

2.11. Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні послуг за проживання, їх аналіз, визначення і реалізація заходів щодо їх усунення.

2.12. Внесення пропозицій з удосконалення процесу поселення.

2.13. Визначення ефективни дій щодо поселення і проживання студентів та їх своєчасне виконання.

2.14. Обгрунтування та надання пропозицій щодо забезпечення Студмістечка матеріальними ресурсами (обладнанням та технічними засобами).

ІІІ. Керівництво

3.1. Управління Студмістечком здійснюється дирекцією Студмістечка (надалі Дирекція), яка визначає стратегію та основні напрямки розвитку у всіх сферах діяльності, що не заборонена чинним законодавством України, організовує його роботу, вирішує питання удосконалення структури тощо.

3.2. До складу Дирекції входять: директор та інспектори.

3.3. Дирекція Студмістечка підпорядковується ректору та здійснює свою службову діяльність на підставі затверджених керівництвом університету планів.

3.4. Повноваження, права, обов’язки директора та його інспекторів визначені їх посадовими інструкціями, що затверджуються ректором (проректором з науково педагогічної роботи та соціальних питань) та узгоджуються відповідно до встановлених вимог.

3.5. У своїй службовій діяльності Дирекція керується законодавством України (Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»), наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим Положенням, Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради університету, розпорядженнями директора Студмістечка, посадовими інструкціями та іншими нормативними документами.

3.6. Дирекція студмістечка:

- забезпечує поселення у гуртожитки, надання послуг студентам та іншим особам на підставі угод на проживання (договорів найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства за умов своєчасної сплати за надані послуги;

- веде звітність фінансово-господарської діяльності, а також своєчасно надає до бухгалтерії університету звітні документи;

- надає роз’яснення структурним підрозділам університету з питань, що входять до компетенції Студмістечка;

- інформує адміністрацію університету про хід виконання Студмістечком планових завдань, стан трудової дисципліни та інших питань роботи підрозділу;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

3.7. Студмістечко очолює директор, який:

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Студмістечка;

- несе персональну відповідальність, у тому числі за організацію роботи з налагодження побуту мешканців, підтримання установленого порядку згідно з чинним законодавством України;

- здійснює, в межах своїх посадових обов’язків і повноважень, інші функції, необхідні для вирішення завдань перед Студмістечком;

3.8. Директор несе особисту відповідальність за діяльність Студмістечка в цілому, за рівень організації та проведення основних процесів діяльності, за створення здорового, творчого мікроклімату у колективі Студмістечка, дотримання штатної та фінансової дисципліни, належне виконання норм законодавства, Правил внутрішнього розпорядку університету, вимог нормативних документів з охорони праці, техніки безпеки, електро- та пожежної безпеки, виробничої санітарії, посадових інструкцій, ефективне та раціональне використання закріплених за Студмістечком обладнання, майна та їх збереження.

3.9. Відповідальність директора Студмістечка та інших співробітників визначається чинним законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку університету, їх посадовими інструкціями.

3.10. Управління діяльністю Студмістечка здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю, положеннями, посадовими інструкціями співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування підрозділу.

3.11. Адміністрація Студмістечка забезпечує господарську діяльність та експлуатацію приміщень і прилеглої території, створення належних умов проживання та побуту мешканців.

3.12. Адміністрування гуртожитком здійснює завідувач, який підзвітний Директору за напрямами роботи та діє в межах посадової інструкції.

IV . Майно і кошти

4.1. Дирекція студмістечка утримується за рахунок коштів університету.

4.2. Для виконання своїх функціональних обов’язків дирекції виділяються приміщення: з 2-х суміжних кімнат у гуртожитку №1 (вул.Живова,3) та 1 кімнати у гуртожитку №3 (вул. Коцюбинського), обладнаних офісними меблями та забезпечених комп’ютером, множинною технікою, засобами зв’язку.

4.3. Відповідальність за збереження майна покладається на завідувачів гуртожитків та одного з інспекторів, згідно з розпорядженням директора Студмістечка.

V. Реорганізація та ліквідація

5.1. Реорганізація дирекції студмістечка або ліквідація її як структурного підрозділу здійснюється за наказом ректора.