Положення про студентські гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

№07 від «15» 12 2015 р.

Введено в дію

Наказом ректора

№ 592 від 15. 12. 2015 р.

Положення про студентські гуртожитки

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України»

1. Загальні положення

1.1. Гуртожитки університету призначені для поселення іногородніх студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення та факультету післядипломної освіти на період навчання у ВНЗ. У гуртожитках повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійних занять і відпочинку, а також культурно-виховної і спортивно-оздоровчої роботи.

Іноземні студенти, прийняті на навчання, поселяються у гуртожитки на загальних підставах.

1.2. У кожному гуртожитку повинні бути кімнати для самостійних занять, кімната відпочинку, кухні, камери схову, ізолятори, їдальня чи буфет, душові, вмивальники, туалети, приміщення побутового обслуговування.

Склад і площа приміщень санітарно-побутового обслуговування виділяються і обладнуються у відповідності до чинного законодавства.

1.3. Приміщення для підприємств комплексу студентського харчування, здоровпункту, розташованих на території гуртожитків, надаються університетом на умовах, що регулюються чинним законодавством.

1.4. Адміністрація університету має право:

- у випадку виробничої необхідності переселяти студентів із гуртожитку в гуртожиток, або із однієї кімнати в іншу;

- приймати на роботу з обслуговування, ремонту і експлуатації приміщень гуртожитків або їх прибирання, на неповний робочий день студентів з відповідною оплатою.

1.5. Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими у відповідності до їх кваліфікаційних характеристик.

1.6. Загальне керівництво ідейно-виховною, культурно-масовою і спортивно-оздоровчою роботами, заходами, спрямованими на зміцнення матеріальної бази і організацію побутового обслуговування мешканців здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

2.1. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

- брати участь через студраду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і відпочинку, ремонту обладнання і формування житлових кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

- звертатися із скаргами в дирекцію студмістечка та до адміністрації університету з приводу роботи обслуговуючого персоналу і житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

2.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

- знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

- підтримувати чистоту в житлових кімнатах, місцях спільного користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, прибирати житлові кімнати і блоки;

- дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, майна гуртожитку, не наклеювати і не прибивати на стінах і меблях плакати, кольорові листівки; економно використовувати електроенергію, газ, воду;

- використовувати тільки енергозберігаючі лампочки в кімнатах для проживання;

- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони користуються;

- особисті речі, які не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову (за речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе);

- при залишенні кімнати слід зачинити вікна, вимкнути світло, здати ключа від кімнати черговому;

- своєчасно давати заявки на ремонт сантехнічного електричного обладнання і меблів, відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;

- про всі події у гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, дирекцію студмістечка, голову студради;

- дотримуватися правил технічної безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади. Особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягає реєстрації у коменданта, і заноситься в угоду після відповідної оплати;

- при залишенні гуртожитку на термін більше 1 тижня, а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати коменданта гуртожитку, а особисті речі здати до камери схову;

- після закінчення навчання або при довготерміновому позбавленні права на мешкання виїхати з гуртожитку в двохтижневий термін;

- при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити про це старосту кімнати і коменданта гуртожитку, дирекцію студмістечка.

3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку

3.1. Безпосередньо керувати господарською діяльністю і експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців підтримання в ньому відповідного порядку.

3.2. Адміністрація зобов'язана :

- укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, постільною білизною;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитку, утримувати в належному стані закріплену територію;

- надавати мешканцям необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійних занять і проведення культурно-масових і спортивних заходів, а радам гуртожитків - матеріали для наглядної агітації, оголошень;

- у випадку гострого захворювання, і відсутності необхідності госпіталізації хворих, відселяти їх у ізолятори;

- укомплектовувати штати обслуговуючим персоналом;

- здійснювати заходи, спрямовані на покращення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності до встановлених норм.

3.3. Адміністрація університету призначає коменданта гуртожитку.

3.4. Комендант гуртожитку зобов’язаний :

- проводити вселення у гуртожиток на основі ордера, виданого комісією з поселення при наявності квитанції про оплату за проживання протягом навчального року і угоди на проживання, укладеної з дирекцією студмістечка, а також після проходження медичної комісії і відповідної відмітки про це в угоді;

- надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності до чинного законодавства;

- подавати адміністрації гуртожитку пропозиції, спрямовані на покращення житлово-побутових умов мешканців;

- забезпечувати чистоту і порядок в гуртожитку і на його території, а також дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил протипожежної безпеки;

- щомісячно інформувати дирекцію студмістечка про наявність вільних місць у гуртожитку та виявлені порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

4. Громадські органи управління студентським гуртожитком

4.1. У гуртожитку, із числа жильців вибирається студентська рада гуртожитку.

4.2. У кожній кімнаті (блоці, або на поверсі) гуртожитку вибирається староста, який затверджується студрадою гуртожитку.

Вказівки старости кімнати (блоку, поверху) направлені на дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки є обов’язковими для всіх мешканців кімнати (блоку, поверху).

4.3. Координатором виховної роботи у всіх гуртожитках, є директор студмістечка.

5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг

5.1. Поселення студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень і ННІ ПО, а в окремих випадках викладачів університету в студентські гуртожитки здійснюється на основі договору на проживання в гуртожитку та ордеру, виданого директором студмістечка, після проведеної попередньої оплати за проживання у гуртожитку за весь навчальний рік та проходження медичної комісії.

5.2. Особа, котра поселяється у гуртожиток, зобов’язана:

- у дирекції студмістечка укласти договір на проживання в гуртожитку, маючи при собі ордер, паспорт і студентський квиток;

- коменданту гуртожитку особисто пред’явити паспорт і ордер, завірений головою комісії з поселення на право зайняти місце у гуртожитку та перший екземпляр договору на проживання в гуртожитку, укладеної з дирекцією студмістечка. Пройти інструктаж з техніки безпеки з експлуатації електропобутових приладів, побутової апаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитися із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами.

5.3. Документи на реєстрацію тих, хто поселяється у гуртожиток, подаються паспортисту гуртожитку у порядку встановленому МВС України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток згідно угоди.

5.4. Абітурієнти поселяються у гуртожитки лише на період вступних іспитів.

5.5. Абітурієнти, котрі отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце у гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів іспитів, ті які подали апеляцію - в трьохденний термін після затвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом - протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректорату і профкому університету цей термін може бути продовжений.

5.6. Оплата проводиться за весь навчальний рік і період канікул відповідно до тарифів, розроблених планово-фінансовим відділом університету і затверджених на спільному засіданні ректорату і профкому університету. Ордер на поселення видається після оплати.

5.7. Користування в кімнатах особистими холодильниками, магнітофонами, телевізорами можливе лише за умови відповідного запису в договорі на проживання в гуртожитку і після внесення у встановленому порядку обов’язкової додаткової оплати відповідно до потужності апаратури.

6. Майно і кошти гуртожитку

6.1. Гуртожитки університету утримуються за рахунок бюджетних коштів а також за рахунок надходжень від мешканців за проживання у гуртожитку.

6.2. Кожна кімната гуртожитку повинна бути обладнана тумбочками, столом, стільцями, шафами для білизни і харчових продуктів.

6.3. Мешканці гуртожитку повинні забезпечуватися постільною білизною. Заміна постільної білизни повинна проводитися згідно санітарних норм, один раз на 10 днів.

6.4. У кожному гуртожитку повинні бути обладнані необхідним інвентарем кухні, побутові кімнати, ізолятор, кімната відпочинку, читальний зал.

6.5. Відповідальність за збереження майна гуртожитку покладається на коменданта гуртожитку, костелянта, завідувача камери схову.

7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків

7.1. Контроль за збереженням власності гуртожитків здійснюється постійнодіючою комісією, яка створюється наказом ректора університету.

7.2. Контроль за дотриманням мешканцями правил внутрішнього розпорядку здійснюється дирекцією студмістечка, деканатами факультетів, працівниками студмістечка, профкомом, радою наставників, кураторами академічних студентських груп, студентською радою університету.

7.3. Виконання функціональних обов’язків регламентується „Положенням про структуру, основний обсяг компетенції органів управління і функціональні обов’язки посадових осіб ДВНЗ Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

8. Реорганізація гуртожитків

При необхідності використання приміщень гуртожитків у навчально-виховному процесі, за рішенням Вченої ради університету, вони можуть бути реорганізовані у навчальні корпуси, академічні клініки та інші господарські приміщення.

Проректор з НПР та соціальних питань О. Слабий

Директор студентського містечка Ю. Балабан

Начальник юридичного відділу М. Люшненко